Witamy w internetowej Galeri Świec!


Tel (+48) 504 988 680

Viber (+48) 504 988 680

Czynne od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00

Galeria świec

rzeźbionych ręcznie

OBSŁUGA KLIENTAWitaj na stronie Informacje o wysyłce i dostawie! Tutaj możesz zapoznać się z przydatnymi informacjami na temat warunków dostawy naszych towarów.

Możesz kupić swoje produkty przez Internet i odebrać je w naszym sklepie lub wysłać bezpośrednio do domu. Wysyłka jest bezpłatna w przypadku niektórych zamówień. Korzystamy z najlepszych przewoźników w branży, aby Twoje zamówienie dotarło do Ciebie na czas. Na stronie Bezpieczna realizacja transakcji zobaczysz opis przedmiotu, cenę i termin dostawy. Tam, gdzie jest to możliwe, możesz również wybrać szybszą metodę dostawy dla każdego przedmiotu w zamówieniu, za dodatkową opłatą. Czasy dostawy różnią się w zależności od wybranego adresu dostawy, dostępności produktów i pory dnia, w której składasz zamówienie.


TERMS & CONDITIONS

   CAŁOŚĆ POROZUMIENIA


Jeśli potrzebujesz pełnej dostawy zamówień, wprowadź znak X w polu Complete Delivery na ekranie wysyłki rekordu podstawowego klienta. Wskaźnik jest kopiowany do nagłówka zamówienia, którego możesz również użyć w tym celu.   WARUNKI KONTROLI


Kupujący wyraźnie zgadza się, że faktura sprzedającego i niniejsze Warunki sprzedaży stanowią całość porozumienia stron w odniesieniu do sprzedaży produktów wymienionych na fakturze i nie zawierają innych lub dodatkowych warunków w zamówieniu kupującego lub we wszelkich innych wcześniejszych lub późniejszych komunikatach w jakikolwiek sposób dodawanie, modyfikowanie lub w inny sposób zmienianie niniejszych Warunków sprzedaży jest wiążące dla Sprzedającego.  PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ


Sprzedawca może przyjąć ofertę kupna złożoną przez kupującego i jest zobowiązany do dostarczenia odpowiednich Towarów zgodnie z niniejszymi warunkami albo poprzez wykonanie kopii potwierdzenia zamówienia, albo przez akceptowalną transmisję elektroniczną, lub przez wszelkie inne oświadczenia, działania lub działania, które stanowią akceptację zgodnie z obowiązującym prawem.  CENY


O ile na pierwszej stronie faktury nie wskazano inaczej, wszystkie ceny podawane są w przeliczeniu na PLN. Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub opłaty rządowe nałożone na sprzedaż lub przekazanie Produktu. Kupującemu nie przysługuje prawo do potrącenia kwot należnych na podstawie niniejszej Umowy z kwotami, które mogą stać się płatne Sprzedającemu na mocy jakiejkolwiek innej umowy.  DOSTAWA


O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie podpisanym przez przedstawiciela Sprzedawcy, wszystkie daty dostaw są szacunkowe. Sprzedawca dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć cały Produkt w określonym czasie; jednakże w żadnym przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niedostarczenia Produktu przez Sprzedającego w określonym terminie.  TRANSPORT I RYZYKO UTRATY


Sposób i trasa wysyłki zależy od uznania Sprzedającego, chyba że Kupujący w odpowiednim czasie dostarczy wyraźne instrukcje inaczej. Tytuł własności do Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia Produktu do wybranego przewoźnika, nawet jeśli Sprzedawca złożył niezgodną ofertę. Kupujący próbuje cofnąć akceptację Produktu lub Kupujący odrzuca niniejszy dokument po zidentyfikowaniu Produktów w niniejszym dokumencie.  ANULOWANIE LUB MODYFIKACJA


Każde zamówienie złożone u Sprzedawcy i przyjęte przez Kupującego może zostać anulowane przez Kupującego tylko za pisemną zgodą Sprzedającego podpisaną przez przedstawiciela Sprzedawcy i na warunkach zabezpieczających Sprzedawcę przed jakąkolwiek stratą. Sprzedawca nie zaakceptuje anulowania zamówienia po dostarczeniu produktu do przewoźnika bez naliczenia opłaty za anulowanie w wysokości dwudziestu pięciu procent (25%) wartości zamówienia w celu odzyskania poniesionych kosztów odzyskania. Sprzedawca nie będzie akceptował anulowania zamówień specjalnych na produkty niestandardowe, spoza cennika. Sprzedawca może anulować całość lub jakąkolwiek część niniejszego zamówienia i zaprzestać jego realizacji bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego w przypadku, gdy:

- Kupujący istotnie naruszy niniejszą umowę, stanie się niewypłacalny, zostanie objęty ochroną przed upadłością lub będzie przedmiotem postępowania naprawczego, likwidacji, rozwiązania lub podobne postępowanie.
  GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Sprzedawca gwarantuje, że zakupiony Produkt w momencie dostawy jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych. Jeśli analiza jest umieszczona na awersie faktury, nie jest to pełna analiza i nie należy jej traktować jako specyfikacji lub gwarancji, chyba że zostanie to wyraźnie określone na piśmie.   OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


Kupujący przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność sprzedawcy za wszelkie roszczenia dotyczące produktów nie przekroczy kwoty zapłaconej przez kupującego za produkty objęte fakturą. Takie ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy na podstawie niniejszych Warunków obowiązują nawet wtedy, gdy odpowiedzialność sprzedawcy wynika w całości lub w części z jego własnego zaniedbania. Wszelkie działania podjęte przez lub w imieniu Kupującego, jego następców lub cesjonariuszy w związku z naruszeniem niniejszego dokumentu muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny roszczenia.   ZWROT MATERIAŁU


Po dostarczeniu Produktu Kupujący będzie miał pięć (5) dni na sprawdzenie Produktu i powiadomienie Sprzedawcy na piśmie o wszelkich wadliwych towarach lub innych przyczynach do odrzucenia. Kupujący zgadza się, że pięciodniowy (5) okres zapewni Kupującemu rozsądną możliwość sprawdzenia Produktu. Takie powiadomienie będzie wskazywać wszystkie przyczyny odrzucenia Produktu. Brak odrzucenia Produktu przez Kupującego w ciągu tych pięciu (5) dni stanowi zrzeczenie się przez Kupującego prawa do wglądu oraz bez zastrzeżeń i nieodwołalne przyjęcie Produktu przez Kupującego   ODSZKODOWANIE


Kupujący będzie chronić Sprzedawcę i jego spółki stowarzyszone lub powiązane przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami i wydatkami, w tym, ale nie ograniczać się do, wynagrodzeniem prawników i kosztami obrony wynikającymi z lub w jakikolwiek sposób związany z lub domniemany wynikający z lub z domniemanych braków lub wad Produktu spowodowanych jakąkolwiek zmianą lub modyfikacją Produktu przez Kupującego za zgodą Sprzedawcy lub bez niej, lub niewłaściwą obsługą lub przechowywaniem przez Kupującego, naruszenie jakikolwiek warunek lub warunek określony w niniejszym dokumencie, brak oznakowania Produktu przez Kupującego lub niewłaściwe oznakowanie Produktu przez Kupującego, niezależnie od tego, czy etykietowanie zostało wykonane za radą Sprzedającego, czy bez.   PŁATNOŚCIGotówka netto czternaści(14) dni od daty wystawienia faktury. Kwoty niezapłacone w ciągu czternastu (14) dni są zaległe i naliczane są odsetki w wysokości jednego i pół procent (1-1 / 2%) miesięcznie lub najwyższe dozwolone przez prawo, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Kupujący zwróci Sprzedającemu wszelkie koszty poniesione w celu odzyskania zaległych kwot lub wszelkich innych kwot należnych od Kupującego z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi koszty sądowe i honoraria prawników.   PRAWO WŁAŚCIWE I ARBITRAŻ


Niniejszy dokument będzie interpretowany i będzie podlegał prawu Polskiemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Strony wyraźnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży towarów.   PODATKI


Kupujący jest odpowiedzialny za wszelkie podatki lub opłaty rządowe nałożone na sprzedaż lub przekazanie dowolnego produktu. Wszelkie takie podatki lub opłaty rządowe zostaną dodane do całkowitej kwoty faktury. Wszystkie ceny podane są na warunkach  Sprzedającego. Odpowiednie koszty transportu zostaną doliczone do faktury.

Sprzedający jest Zwolniony z VAT na podstawie art.113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług